Algemene voorwaarden

Offertes/bestelbonnen

 

Onze offertes/bestelbonnen zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende prijzen voor lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.

 

Bestellingen/herstellingen

 

Bij annulatie van bestellingen/verzoeken tot herstelling is naast terugbetaling van reeds gemaakte of verschuldigde kosten, tevens een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de bestelling/herstelling met een minimum van EUR 125,-. Indien de hoger genoemde waarde niet gekend is, is naast de eventuele reeds gemaakte of verschuldigde kosten, een bijkomende schadevergoeding verschuldigd van 1.250 EUR. De levering-/hersteltermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. De niet naleving van de opgegeven termijnen geeft bijgevolg geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

Betalingen

 

Al onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op onze maatschappelijke zetel

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag of enige indicatie van insolvabiliteit van de klant, bijv. protest van cheque of wissel, niet betaling RSZ of BTW, aanvraag in het kader van de wet op de continuïteit van ondernemingen of faillissement, … brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle, zelfs nog niet vervallen schuldvorderingen met zich mee. De uitvoering van alle lopende overeenkomsten kunnen door ons worden geschorst of ontbonden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de klant. In geval van ontbinding, is door de klant tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan deze vermeld sub 2, minstens gelijk aan de door ons werkelijk geleden schade.

Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van 12% per jaar lopen. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 12% van het totaal onbetaalde factuurbedrag met een minimum van EUR 250,-. Alle inningkosten vallen ten laste van de klant.

Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, blijven zij onze eigendom. Het risico van de goederen wordt steeds door de klant gedragen.

De bewerkte/herstelde goederen zullen slechts ter beschikking van de klant worden gesteld zodra alle facturen voldaan zijn. Al de goederen die voor bewerking/herstelling aan ons worden toevertrouwd, worden beschouwd als deeluitmakend van éénzelfde overeenkomst en zijn niet vatbaar voor verdeling, zelfs al worden zij door opeenvolgende prestaties uitgevoerd.

 

Klachten

 

Op straffe van verval van elke rechtsvordering, moet elke klacht of protest per aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na levering/herstelling/bewerking aan het adres van onze maatschappelijke zetel worden gericht. Elke aansprakelijkheid in onzen hoofde vervalt indien de klant welke bewerking dan ook heeft uitgevoerd aan de geleverde/herstelde/bewerkte goederen.

Wanneer een klacht omtrent gebrekkige goederen of uitgevoerde werken in rechte of tussen partijen wordt erkend, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of vervanging van de betwiste goederen of uitgevoerde werken en sluit dan ook uitdrukkelijk onze gebeurlijke aansprakelijkheid voor om het even welke verdere directe of indirecte schade uit.

 

Geschillen

 

Enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen en het Vredegerecht van het 4e kanton zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen. Het Belgische recht is van toepassing.

Xx Cel videos Pornlux.com.